Zbiornik Betonowy

Zadzwoń do nas

+48 791 162 821

Napisz do nas

kontakt@zbiornikbetonowy.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt - 07:00 - 18:00
Sob - 09:00 - 15:00

Zwroty i Reklamacje

I. Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy – prawo do zwrotu towaru

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od daty wejścia przez Państwa w posiadanie towaru albo – jeżeli umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych przez Państwa w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych przez nas osobno – termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo objęli w posiadanie ostatni z dostarczanych towarów. W celu wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy, prosimy poinformować naszą firmę o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. w formie listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

Jeżeli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Państwu potwierdzenie otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).  W celu umożliwienia identyfikacji Państwa zamówienia, podczas wykonywania prawa do odstąpienia prosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska osoby, która składała zamówienie, oraz danych kontaktowych (adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej), numeru zamówienia oraz informacji o towarach, co do których życzą sobie Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie od umowy. Pamiętaj, jeśli kupiłeś towar na firmę lub działalność gospodarczą, nie będziesz mógł odstąpić od umowy – nie masz wówczas statusu konsumenta.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, zwrócimy Państwu wszelkie otrzymane przez nas od Państwa płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy takiego zwrotu z wykorzystaniem tej samej formy płatności, jaka została wykorzystana przy transakcji pierwotnej, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inną formę płatności; nie zostaną Państwo obciążeni jakimikolwiek opłatami wynikającymi z takiego zwrotu. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania przez nas towarów.

Zobowiązani będą Państwo dostarczyć towar na adres: Dostawcy usługi

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten będzie zachowany, jeżeli nadadzą Państwo towary przed upływem czternastodniowego (14 dni) okresu.

Będą Państwo zobowiązani do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

Ponoszą Państwo również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów.

Nasza ocena zmniejszenia wartości towarów

W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów powinni Państwo obchodzić się z nimi i sprawdzać je z należytą ostrożnością. Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które będziemy mieli prawo potrącić przy zwrocie przez nas otrzymanych od Państwa kwot. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów będzie przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Prosimy pamiętać, że w okresie, w którym posiadają Państwo towary, do czasu ich zwrotu do nas, ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia. Uwaga! Nie przyjmujemy zwrotu towaru (w szczególności zbiorników na nieczystości), które zostały już użyte w celach bytowych. 

Prawo i sądy właściwe

Umowy zawierane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu a sądy w Polsce mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące oferty produktowej, zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru, zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego: +48 791 162 821, mailowego: biuro@zbiornikbetonowy.pl

Godziny pracy Działu Obsługi Klienta

Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 do 16:00.

Nieczynne w soboty, niedziele i święta.

II. Reklamacje

Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji?

Towary z gwarancją producenta mogą Państwo reklamować na dwa sposoby, bezpośrednio u gwaranta lub za pośrednictwem naszej firmy. Gwarancja producenta obejmuje wady produktu powstałe przez zastosowanie wadliwych materiałów, błędów produkcyjnych i konstrukcyjnych. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określa karta gwarancyjna dostępna w naszym sklepie lub na stronie producenta. Podstawą do gwarancji jest dowód zakupu oraz ważna karta gwarancyjna. W przypadku braku karty gwarancyjnej, obowiązującą podstawą roszczenia gwarancyjnego może być dowód zakupu, np. paragon, faktura VAT, wyciąg bankowy itp. Gwarancja udzielana jest dla produktów zakupionych na terytorium Polski.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy przesłać pisemnie zgłoszenie reklamacyjne/serwisowe, poprzez dostępny poniżej formularzy podając wszystkie wymagane dane. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową?

Jeżeli dostarczone przez nas towary okażą się niezgodne z umową sprzedaży w zakresie ilości, właściwości albo nie będą odpowiadały przedstawionemu opisowi, prosimy o niezwłoczne, pisemne poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy przesłać za potwierdzeniem lub dostarczyć osobiście wypełniony formularz reklamacyjny z tytułu niezgodności towaru z umową, podając wszystkie wymagane dane.

Jeżeli wartość reklamowanego Towaru uległa zmniejszeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie dokonania potrącenia należnego odszkodowania przy zwrocie kwot otrzymanych od Klienta. Zmniejszenie wartości Towaru może nastąpić w szczególności, gdy:

  • Klient po dostawie towaru nie dokonał weryfikacji zgodności otrzymanego Towaru z zamówieniem i nie poinformował Sprzedającego o nieprawidłowościach,
  • Klient w celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Towaru nie obchodził się z Towarem z należytą ostrożnością.
  • Wykop został wykonany nieprawidłowo. 

Jeśli reklamacja dotyczy towaru uszkodzonego prosimy o dołączenie zdjęć z uszkodzeniami towaru. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące oferty produktowej, zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru, zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego: + 48  791 162 821, mailowego: biuro@zbiornikbetonowy.pl

Godziny pracy Działu Zwrotów i Reklamacji

Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 do 15:00.

Nieczynne w soboty, niedziele i święta.